НАШИТЕ ДОГОВОРИ

РАЗВИТИЕ НА ДОГОВОРНАТА ЕКСПЕРТИЗА

С всеки един реализиран договор Модерни стратегии и знаниия укрепва пазарната си репутация на експертен, доверен и надежден партньор и изпълнител. Но не само това е нашата цел. Ние винаги търсим възможността за прилагане на иновативна ефективност, усъвършенствани методи за реализация на дейностите, разширена и задълбочена комуникация с нашите клиенти, възложители и партньори.

Това прави възможно постигането на поставените цели, задачи и предизвикателства по начин, който носи удовлетворение не само за нас, но и за тези, който са ги поставили като краен резултат от изпълнението на един договор.

През изминалите години някои от основните ни договори са:

 • „Изработване на икономическа, финансова и техническа оценка на иновативния софтуерен продукт в изпълнение на проект „Разработване на иновативен софтуерен продукт за статичен анализ на Clojure (Клоужър) програми” по схема BG 161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. по договор за безвъзмездна помощ №BG161PO003-1.1.05-0204-C0001
 • „Разработване и разпространение на промоционални материали с цел популяризиране на иновативните продукти и осъществяване на дейност по визуализация на проект „Иновационни и ефективни решения в интерес на здравето, самочувствието и комфорта“, договор № BG161PO003-1.1.05-0124 по схема BG 161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“, по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
 • „Популяризиране на наследството от стария градски начин на живот чрез модерни технологии (Създаване на софтуерен продукт – информационно-комуникационна система „Виртуален музей“)“ във връзка с реализацията на проект № CB006.2.21.144 „Обща история и култура – мост отвъд границите“ , финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България-Македония
 • Разработване на Общ план за управление, възстановяване и насърчаване на устойчивото икономическо използване на исторически и културни обекти“ за изготвяне и предаване на Общия план по проект „Tourism as a bond of perspective development of border region“ („Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“), e-MS код ROBG-568, финансиран чрез Програма “Интеррег V-A Румъния – България”

В периода юни 2019 г. – август 2023 г.: 

 • Разработването и внедряването на информационно-комуникационна система за промотиране на културното наследство
 • Разработването и внедряването на информационно-комуникационна система за дискусии
 • Разработването и внедряването на информационно-комуникационна система за анкети
 • Разработването и внедряването на информационно-комуникационна система за нерегламентираните сметища в регион Ямбол
 • Разработването и внедряването на интерактивни продукти (включващи мултимедийно съдържание) за AKKK “Сердика”, а именно – информационно-комуникационна система интегрирана в киоск апаратура за обслужване на посещаващите обектите туристи
 • Изготвяне на виртуални турове за музеи и видеозапис – филм по проект CB006.2.21.072 „Светлина от миналото” по договор за субсидия РД-02-29-225/18.12.2020 г. финансиран по Програма Interreg-IPA CBC България и Република Северна Македония 2014-2020
 • Изготвяне на проучване за установяване нивото на приемане на ромите от общото население и картиране – в началото на проекта Община Монтана по проект № BGLD-3.002-0018-C01
 • „Интегрирани подходи за приобщаване и овластяване на ромския етнос в Монтана и Бойчиновци“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
 • “Консултантски услуги за изработване на документи и материали” по проект “Cross-border cultural networking for joint future”, call: 2014TC16I5CB007-2018-2, по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA „България – Сърбия“ 2014–2020г.

В периода 2019 г. – 2023 г.

 • Разработване на документации по процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно българското законодателство в областта на обществените поръчки за Община Монтана
 • Разработване на документации по процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно българското законодателство в областта на обществените поръчки за Община Дупница
 • Разработване на документации по процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно българското законодателство в областта на обществените поръчки за Община Болярово